Hội viên

Hội hướng dẫn viên TP. Hà Nội

Hội viên

Hội viên Chi hội Hướng dẫn viên du lịch Hà Nội

Nguyễn Bình Tăng
Nguyễn Bình Tăng

Số thẻ Hội viên: HAN201193166

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 08-04-2025

Số thẻ HDV: 201193166

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 25-01-1997

Ngoại ngữ: Tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 6 năm

1

Đỗ Trọng Đông
Đỗ Trọng Đông

Số thẻ Hội viên: HAN201223781

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 09-04-2025

Số thẻ HDV: 201223781

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 09-10-1999

Ngoại ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 2 năm

2

Đỗ Đình Trường
Đỗ Đình Trường

Số thẻ Hội viên: HAN101100614

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 08-04-2025

Số thẻ HDV: 101100614

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 29-08-1981

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 15 năm

3

Trần Xuân Thuật
Trần Xuân Thuật

Số thẻ Hội viên: HAN201192868

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 07-04-2025

Số thẻ HDV: 201192868

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 12-01-1997

Ngoại ngữ: Tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 0 năm

4

Tạ Việt Thắng
Tạ Việt Thắng

Số thẻ Hội viên: HAN101173788

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 07-04-2025

Số thẻ HDV: 101 173 788

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 29-03-1976

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 05 năm

5

Nguyễn Ngọc Dũng
Nguyễn Ngọc Dũng

Số thẻ Hội viên: HAN101122106

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 07-04-2025

Số thẻ HDV: 101122106

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 17-05-1959

Ngoại ngữ: Tiếng Nhật

Năm kinh nghiệm: 13 năm

6

Nguyễn Hồng Quân
Nguyễn Hồng Quân

Số thẻ Hội viên: HAN101100801

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 07-04-2025

Số thẻ HDV: 101100801

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 27-04-1985

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 17 năm

7

Đỗ Việt Hưng
Đỗ Việt Hưng

Số thẻ Hội viên: HAN101206007

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 07-04-2025

Số thẻ HDV: 101206007

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 05-08-1995

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 9 năm

8

Vương Tuấn Anh
Vương Tuấn Anh

Số thẻ Hội viên: HAN201151262

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 07-04-2025

Số thẻ HDV: 201151262

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 04-09-1987

Ngoại ngữ: Tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 10 năm

9

Lê Quý Đạt
Lê Quý Đạt

Số thẻ Hội viên: HAN101101255

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 07-04-2025

Số thẻ HDV: 101 101 255

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 22-01-1984

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Trung

Năm kinh nghiệm: 18 năm

10

Doãn Ngọc Quân
Doãn Ngọc Quân

Số thẻ Hội viên: HAN101100677

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 07-04-2025

Số thẻ HDV: 101100677

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 10-06-1981

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 18 năm

11

Tống Hồng Sơn
Tống Hồng Sơn

Số thẻ Hội viên: HAN137240200

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 07-04-2025

Số thẻ HDV: 137240200

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 08-05-2001

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Việt Nam

Năm kinh nghiệm: 1 năm

12