Hội viên

Hội hướng dẫn viên TP. Hà Nội

Hội viên

Hội viên Chi hội Hướng dẫn viên du lịch Hà Nội

Nguyễn Xuân Đức Vũ
Nguyễn Xuân Đức Vũ

Số thẻ Hội viên: HAN101111823

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 10-06-2025

Số thẻ HDV: 101111823

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 18-10-1984

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Hàn Quốc

Năm kinh nghiệm: 10 năm

1

Nguyễn văn duy
Nguyễn văn duy
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên:

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 17-06-2024

Số thẻ HDV: 101163481

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 25-04-1982

Ngoại ngữ: Tiếng Trung, Tiếng trung

Năm kinh nghiệm: 10 năm

2

Trần Bảo Ngọc
Trần Bảo Ngọc

Số thẻ Hội viên: HAN201234278

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 10-06-2025

Số thẻ HDV: 201234278

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 05-09-2000

Ngoại ngữ: Tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 3 năm

3

Đặng Quang Thảo
Đặng Quang Thảo

Số thẻ Hội viên: HAN222230744

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 10-06-2025

Số thẻ HDV: 222230744

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 04-04-2001

Ngoại ngữ: Tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 1 năm

4

Vũ Đăng Quang
Vũ Đăng Quang

Số thẻ Hội viên: HAN201234166

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 10-06-2025

Số thẻ HDV: 201234166

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 30-11-1997

Ngoại ngữ: Tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 0 năm

5

Trần Hữu Huân
Trần Hữu Huân

Số thẻ Hội viên: HAN101226756

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 10-06-2025

Số thẻ HDV: 101226756

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 10-06-1995

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 1 năm

6

NGUYỄN DUYÊN THƯƠNG
NGUYỄN DUYÊN THƯƠNG

Số thẻ Hội viên: HAN138240213

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 10-06-2025

Số thẻ HDV: 138240213

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 28-02-1987

Ngoại ngữ: Tiếng Hàn, Tiếng anh

Năm kinh nghiệm: 04 năm

7

Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường

Số thẻ Hội viên: HAN122201209

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 10-06-2025

Số thẻ HDV: 122201209

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 02-10-1996

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 7 năm

8

Nguyễn Ngọc Duy
Nguyễn Ngọc Duy

Số thẻ Hội viên: HAN101163637

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 10-06-2025

Số thẻ HDV: 101163637

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 14-12-1994

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 8 năm

9

Nguyễn Huy Hoàng
Nguyễn Huy Hoàng

Số thẻ Hội viên: HAN201244621

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 10-06-2025

Số thẻ HDV: 201244621

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 15-10-2001

Ngoại ngữ: Tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 2 năm

10

Vũ tiến ngọc
Vũ tiến ngọc

Số thẻ Hội viên: HAN101226717

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 10-06-2025

Số thẻ HDV: 101226717

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 29-08-1996

Ngoại ngữ: Tiếng Hàn

Năm kinh nghiệm: 3 năm

11

Nguyễn Hà Mai
Nguyễn Hà Mai

Số thẻ Hội viên: HAN101237575

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 10-06-2025

Số thẻ HDV: 101237575

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 28-12-2000

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 1 năm

12