Hội viên

Hội hướng dẫn viên TP. Hà Nội

Hội viên

Hội viên Chi hội Hướng dẫn viên du lịch Hà Nội

Nguyễn Phú Hùng
Nguyễn Phú Hùng

Số thẻ Hội viên: HAN101184791

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 10-04-2025

Số thẻ HDV: 101184791

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 20-01-1993

Ngoại ngữ: Tiếng Nga

Năm kinh nghiệm: 10 năm

1

Lê Quang Vinh
Lê Quang Vinh

Số thẻ Hội viên: HAN201223642

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 10-04-2025

Số thẻ HDV: 201223642

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 27-12-1997

Ngoại ngữ: Tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 2 năm

2

Nguyễn Văn Huy
Nguyễn Văn Huy

Số thẻ Hội viên: HAN201244680

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 10-04-2025

Số thẻ HDV: 201244680

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 08-10-1991

Ngoại ngữ: Tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 11 năm

3

Vũ Ngọc Tỉnh
Vũ Ngọc Tỉnh

Số thẻ Hội viên: HAN101142951

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 07-04-2025

Số thẻ HDV: 101142951

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 12-08-1992

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 08 năm

4

Quách Thu Phương
Quách Thu Phương

Số thẻ Hội viên: HAN101247774

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 10-04-2025

Số thẻ HDV: 101247774

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 01-11-2001

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 02 năm

5

Nguyễn Hải Hưng
Nguyễn Hải Hưng

Số thẻ Hội viên: HAN101142646

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 10-04-2025

Số thẻ HDV: 101142646

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 09-03-1977

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 12 năm

6

Phạm Bích Ngọc
Phạm Bích Ngọc

Số thẻ Hội viên: HAN201203437

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 10-04-2025

Số thẻ HDV: 201203437

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 16-08-1998

Ngoại ngữ: Tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 4 năm

7

Trương Đức Khanh
Trương Đức Khanh

Số thẻ Hội viên: HAN122100208

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 10-04-2025

Số thẻ HDV: 122100208

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 25-10-1983

Ngoại ngữ: Tiếng Trung, Tiếng Trung

Năm kinh nghiệm: 18 năm

8

Hà Mạnh Lâm
Hà Mạnh Lâm

Số thẻ Hội viên: HAN201151525

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 09-04-2025

Số thẻ HDV: 201151525

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 29-04-1983

Ngoại ngữ: Tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 17 năm

9

Nguyễn Văn Hưng
Nguyễn Văn Hưng

Số thẻ Hội viên: HAN101112047

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 09-04-2025

Số thẻ HDV: 101112047

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 20-06-1986

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 10 năm

10

Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Văn Duy

Số thẻ Hội viên: HAN101195070

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 09-04-2025

Số thẻ HDV: 101195070

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 20-06-1986

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 5 năm

11

Vũ Tiến Đạt
Vũ Tiến Đạt

Số thẻ Hội viên: HAN101236841

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 09-04-2025

Số thẻ HDV: 101236841

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 05-05-1994

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng anh

Năm kinh nghiệm: 7 năm

12