Hội viên

Hội hướng dẫn viên TP. Hà Nội

Hội viên

Hội viên Chi hội Hướng dẫn viên du lịch Hà Nội

Lê Thị Toan
Lê Thị Toan

Số thẻ Hội viên: HAN101247734

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 09-03-2025

Số thẻ HDV: 101247734

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 10-06-1991

Ngoại ngữ: Tiếng Hàn, Korean

Năm kinh nghiệm: 2 năm

1

Nguyễn Đổng Kha
Nguyễn Đổng Kha

Số thẻ Hội viên: HAN101100762

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 09-03-2025

Số thẻ HDV: 101100762

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 01-05-1978

Ngoại ngữ: Tiếng Trung

Năm kinh nghiệm: 24 năm

2

Chu Văn Mạnh
Chu Văn Mạnh

Số thẻ Hội viên: HAN101226708

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 01-03-2025

Số thẻ HDV: 101226708

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 03-05-1987

Ngoại ngữ: Tiếng Trung

Năm kinh nghiệm: 2 năm

3

Phạm Xuân Thi
Phạm Xuân Thi

Số thẻ Hội viên: HAN146100446

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 02-03-2025

Số thẻ HDV: 146100446

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 13-09-1969

Ngoại ngữ: Tiếng Đức

Năm kinh nghiệm: 17 năm

4

Đoàn Xuân Hiệp
Đoàn Xuân Hiệp

Số thẻ Hội viên: HAN101163494

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 01-03-2025

Số thẻ HDV: 101163494

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 19-02-1990

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 10 năm

5

Ngô Viết Thủy
Ngô Viết Thủy

Số thẻ Hội viên: HAN101111840

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 01-03-2025

Số thẻ HDV: 101111840

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 17-03-1985

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 10 năm

6

Trần Công Anh
Trần Công Anh

Số thẻ Hội viên: HAN101247689

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 01-03-2025

Số thẻ HDV: 101247689

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 04-04-1998

Ngoại ngữ: Tiếng Hàn

Năm kinh nghiệm: 1 năm

7

Phạm Thị Ngân
Phạm Thị Ngân

Số thẻ Hội viên: HAN101173814

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 25-02-2025

Số thẻ HDV: 101173814

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 21-12-1983

Ngoại ngữ: Tiếng Nhật

Năm kinh nghiệm: 5 năm

8

Bùi Văn Dũng
Bùi Văn Dũng

Số thẻ Hội viên: HAN133180325

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 24-02-2025

Số thẻ HDV: 133180325

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 17-12-1991

Ngoại ngữ: Tiếng Nhật

Năm kinh nghiệm: 6 năm

9

Phạm Văn Phương
Phạm Văn Phương

Số thẻ Hội viên: HAN122221298

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 24-02-2025

Số thẻ HDV: 122221298

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 20-03-1992

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng anh

Năm kinh nghiệm: 5 năm

10

Hàn Văn Sỹ
Hàn Văn Sỹ

Số thẻ Hội viên: HAN138160151

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 23-02-2025

Số thẻ HDV: 138160151

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 05-04-1988

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 9 năm

11

Trần Bá Thương
Trần Bá Thương

Số thẻ Hội viên: HAN124200325

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 22-02-2025

Số thẻ HDV: 124200325

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 20-08-1995

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng anh

Năm kinh nghiệm: 4 năm

12