Hội viên

Hội hướng dẫn viên TP. Hà Nội

Hội viên

Hội viên Chi hội Hướng dẫn viên du lịch Hà Nội

Nguyễn Huy Hiền
Nguyễn Huy Hiền

Số thẻ Hội viên: HAN231180030

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 23-05-2025

Số thẻ HDV: 231180030

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 29-08-1988

Ngoại ngữ: Tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 5 năm

1

Lê Xuân Thức
Lê Xuân Thức

Số thẻ Hội viên: HAN133220408

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 21-05-2025

Số thẻ HDV: 133220408

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 07-11-1990

Ngoại ngữ: Tiếng Hàn

Năm kinh nghiệm: 4 năm

2

Nguyễn Văn Thao
Nguyễn Văn Thao

Số thẻ Hội viên: HAN101205942

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 20-05-2025

Số thẻ HDV: 101205942

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 09-11-1975

Ngoại ngữ: Tiếng Hàn, tiếng hàn quốc

Năm kinh nghiệm: 15 năm

3

Lưu Chí Hướng
Lưu Chí Hướng

Số thẻ Hội viên: HAN101205969

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 23-05-2026

Số thẻ HDV: 101205969

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 10-07-1979

Ngoại ngữ: Tiếng Hàn

Năm kinh nghiệm: 5 năm

4

Kiều Văn Tùng
Kiều Văn Tùng

Số thẻ Hội viên: HAN101237519

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 20-05-2025

Số thẻ HDV: 101237519

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 25-03-1998

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, không

Năm kinh nghiệm: 5 năm

5

Lê Văn Tuấn
Lê Văn Tuấn

Số thẻ Hội viên: HAN101111717

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 20-05-2025

Số thẻ HDV: 101111717

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 07-06-1977

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 20 năm

6

Nguyễn Đức Chiến
Nguyễn Đức Chiến

Số thẻ Hội viên: HAN122190939

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 19-05-2025

Số thẻ HDV: 122190939

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 30-08-1987

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 5 năm

7

Hoàng Hà
Hoàng Hà

Số thẻ Hội viên: HAN101100337

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 19-05-2025

Số thẻ HDV: 101100337

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 04-03-1979

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 22 năm

8

Nguyễn Việt Hà
Nguyễn Việt Hà

Số thẻ Hội viên: HAN101174156

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 19-05-2025

Số thẻ HDV: 101174156

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 22-07-1988

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 10 năm

9

Đào Văn Thứ
Đào Văn Thứ

Số thẻ Hội viên: HAN133120251

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 19-05-2025

Số thẻ HDV: 133120251

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 09-08-1983

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng hàn

Năm kinh nghiệm: 05 năm

10

Ngô Đức Hoà
Ngô Đức Hoà

Số thẻ Hội viên: HAN101111988

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 19-05-2025

Số thẻ HDV: 101111988

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 30-10-1987

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 14 năm

11

Vũ Thị Thuý
Vũ Thị Thuý

Số thẻ Hội viên: HAN101122171

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 18-05-2025

Số thẻ HDV: 101122171

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 10-10-1988

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 14 năm

12