Quy chế hoạt động

Hội hướng dẫn viên TP. Hà Nội

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên của Chi Hội

Tên gọi: Chi Hội Hướng dẫn viên Du lịch Hà Nội.

Tên giao dịch tiếng Anh: Hanoi Tour Guide Association.

Tên viết tắt: HANTGA.

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích của Chi Hội

Chi Hội Hướng dẫn viên Du lịch Hà Nội (sau đây gọi tắt là Chi Hội) là tổ chức xã hội nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch, bao gồm các công dân và tổ chức Việt Nam hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực hướng dẫn du lịch và liên quan đến hướng dẫn du lịch.

Mục đích của Chi Hội là tạo môi trường để giao lưu, liên kết, hợp tác phát triển đội ngũ hướng dẫn viên du lịch; bồi dưỡng cập nhật kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề hướng dẫn cho các hội viên để nâng cao trình độ nghiệp vụ và chất lượng dịch vụ hướng dẫn du lịch; bảo vệ quyền, lợi ích, nghề nghiệp hợp pháp của hội viên.

Điều 3. Phạm vi hoạt động của Chi Hội

3.1 Chi Hội Hướng dẫn viên Du lịch Hà Nội trực thuộc Hiệp hội Du lịch Hà Nội, hoạt động của Chi Hội tuân thủ Điều lệ của Hiệp hội Du lịch Hà Nội và Quy chế này.

3.2 Chi Hội Hướng dẫn viên Du lịch Hà Nội hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệp hội Du lịch Hà Nội.

3.3 Chi Hội Hướng dẫn viên Du lịch Hà Nội là thành viên Hội Hướng Dẫn Viên Du lịch Việt Nam.

3.4 Văn phòng của Chi Hội Hướng dẫn viên Du lịch Hà Nội đặt tại trụ sở Hiệp hội Du lịch Hà Nội.

  

CHƯƠNG II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHI HỘI

Điều 4. Nhiệm vụ

4.1 Tuyên truyền để hội viên nhận thức và thực hiện đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong hoạt động nghề nghiệp hướng dẫn du lịch; bồi dưỡng và đào tạo hướng dẫn viên du lịch.

4.2 Tham gia các hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, danh lam thắng cảnh, con người, truyền thống văn hóa và lịch sử của dân tộc Việt Nam.

4.3 Đại diện cho hội viên kiến nghị với Hiệp hội, cơ quan quản lý nhà nước của thành phố về những chủ trương, chính sách, biện pháp liên quan đến du lịch; đại diện tham gia giải quyết các vụ việc liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của hội viên.

4.4 Tập hợp hội viên, xây dựng môi trường đoàn kết, hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong hoạt động hướng dẫn du lịch.

4.5 Tư vấn, hỗ trợ cho các hội viên trong phát triển chuyên môn nghiệp vụ, tìm kiếm việc làm, thực hiện đúng các quy định của Luật du lịch và quy định khác của pháp luật có liên quan. Có giải pháp cung cấp thông tin cho các hội viên. 

4.6 Vận động hội viên thực hiện nghiêm túc đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử văn minh trong du lịch.

4.7 Phối hợp các Chi Hội liên quan trong Hiệp hội Du lịch Hà Nội trong các hoạt động nghề nghiệp và thực hiện chương trình kế hoạch của Hiệp hội.

Điều 5. Quyền và Chức năng của Chi Hội

5.1 Tổ chức các hình thức trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, khuyến khích hợp tác liên kết giữa các Hội viên để nâng cao chất lượng hoạt động cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch.

5.2 Đề xuất với Hiệp Hội Du lịch Hà Nội tổ chức các cuộc thi nghiệp vụ hướng dẫn, phong tặng danh hiệu hướng dẫn viên.

5.3 Nghiên cứu, tham gia góp ý, đề xuất kiến nghị với Hiệp Hội Du lịch Hà Nội và các cơ quan Nhà nước những chính sách, quy định trong lĩnh vực du lịch nói chung và hướng dẫn du lịch nói riêng.

5.4 Phát triển hội viên, xây dựng cơ sở vật chất và phát triển các mối quan hệ của Chi Hội với các Chi Hội Hướng dẫn viên Du lịch các địa phương để cùng hợp tác, phát triển.

5.5 Đề xuất Hiệp Hội Du lịch Hà Nội về lệ phí gia nhập và hội phí thường niên để duy trì các hoạt động của Chi Hội. 

5.6 Đề xuất Hiệp Hội Du lịch Hà Nội thành lập các câu lạc bộ chuyên ngành trong lĩnh vực hướng dẫn du lịch.

CHƯƠNG III

HỘI VIÊN

Điều 6. Hình thức Hội viên

6.1 Hội viên chính thức

Những người có thẻ hướng dẫn viên du lịch, tán thành Quy chế Chi Hội Hướng dẫn viên Du lịch Hà Nội, tự nguyện đăng ký tham gia Chi Hội, đóng lệ phí gia nhập và hội phí, được Chi Hội công nhận, sẽ là hội viên chính thức của Chi Hội. Hội viên của Chi Hội Hướng dẫn viên Du lịch Hà Nội cũng đồng thời là hội viên của Hiệp hội Du lịch Hà Nội.

6.2 Hội viên liên kết

Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch hoặc liên quan đến du lịch, tự nguyện đăng ký tham gia Chi Hội, đóng lệ phí gia nhập và hội phí, được Chi Hội công nhận, sẽ là hội viên liên kết của Chi Hội. Đối với các hội viên liên kết là tổ chức, người được cử thay mặt đơn vị tham gia làm hội viên liên kết của Chi Hội phải là người đại diện có thẩm quyền trong các tổ chức đó, trường hợp người được cử tham gia Hội nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác, thì hội viên liên kết là tổ chức phải cử người đại diện có thẩm quyền thay thế.

6.3 Hội viên danh dự

Công dân, các nhà quản lý, nhà khoa học có công lao đối với sự nghiệp phát triển ngành du lịch nói chung và nghề Hướng dẫn du lịch nói riêng được BCH Hiệp Hội hoặc Chi Hội mời làm Hội viên danh dự.

6.4 Hội viên của của Chi hội Hướng dẫn viên Du lịch Hà Nội đương nhiên là hội viên của Hội hướng dẫn viên du lịch Việt Nam. 

Điều 7. Điều kiện tham gia Chi hội

7.1 Tổ chức và cá nhân nói tại khoản 1, khoản 2 Điều 6 của Quy chế này có đơn đăng ký tham gia Chi Hội, được Ban Thường trực Hội công nhận.

7.2 Hồ sơ hội viên chính thức, hội viên liên kết là cá nhân gồm có:

– Đơn đăng ký gia nhập Chi Hội (theo mẫu).

– Phiếu thông tin hội viên có dán ảnh chân dung màu cỡ 3cm x 4cm (theo mẫu).

– Bản sao Thẻ hướng dẫn viên Du lịch (đối với hội viên chính thức).

– Bản sao Chứng minh thư/Căn cước công dân.

7.3. Hồ sơ hội viên liên kết là tổ chức gồm có:

– Đơn đăng ký gia nhập Hội (theo mẫu).

– Phiếu thông tin hội viên (theo mẫu).

– Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc bản sao Quyết định thành lập.

Ban Thường trực Hiệp hội ra quyết định công nhận hội viên trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ nói tại khoản 2, khoản 3 Điều 7 của Quy chế này.

Điều 8. Quyền của hội viên

8.1 Được Chi Hội xác nhận tư cách hội viên để có đủ điều kiện hành nghề hướng dẫn du lịch.

8.2 Được tham gia các tổ chức thành viên của Chi Hội, được tham gia các hoạt động chuyên môn của Chi Hội. 

8.3 Được kiến nghị, đề đạt ý kiến của mình với Hiệp hội và các cơ quan Nhà nước thông qua Chi Hội.

8.4 Được ứng cử, đề cử và bầu cử Ban chấp hành Chi Hội và các tổ chức khác của Hiệp Hội và Chi Hội theo quy trình tổ chức của Chi Hội quy định tại Quy chế này.

8.5 Được tham dự mọi hoạt động của Hiệp hội và Chi Hội theo đúng quy định – các khóa bồi dưỡng nghề nghiệp, nâng cao trình độ; dự hội thảo, các lớp đào tạo, huấn luyện, trình diễn kỹ thuật.

8.6 Được Chi Hội hỗ trợ, giới thiệu việc làm.

8.7 Được Hiệp hội và Chi Hội bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp trong hoạt động hướng dẫn du lịch.

8.8 Được quyền ra khỏi Chi Hội.

8.9 Hội viên liên kết và Hội viên danh dự được hưởng các quyền như hội viên chính thức, trừ các quyền ứng cử, bầu cử và biểu quyết.

Điều 9. Nghĩa vụ của Hội viên

10.1. Chấp hành đúng pháp luật của Nhà nước, các quy định của Điều lệ Hiệp hội Du lịch Hà Nội, của Quy chế và các quy định của Chi Hội Hướng dẫn viên Du lịch Hà Nội; thực hiện nghị quyết của Chi Hội. 

10.2. Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Chi Hội, đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để xây dựng Hội ngày càng vững mạnh.

10.3. Tuân thủ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp hướng dẫn du lịch.

10.4. Tích cực tuyên truyền phát triển Hội viên mới.

10.5. Bảo vệ uy tín của Chi Hội, không được nhân danh Chi Hội trong các quan hệ giao dịch khi chưa được tổ chức có thẩm quyền của Chi Hội ủy nhiệm.

10.6. Đóng lệ phí gia nhập và hội phí đầy đủ.

10.7. Hội viên danh dự không phải đóng lệ phí gia nhập Chi Hội và Hội phí.

Điều 10. Quy định về việc chấm dứt tư cách hội viên

10.1 Chấm dứt tư cách hội viên trong các trường hợp sau:

 1. a) Hội viên tự nguyện xin ra khỏi Chi Hội.
 2. b) Hội viên vi phạm các quy định của pháp luật về hướng dẫn du lịch, vi phạm nghiêm trọng Quy chế và các quy định của Chi Hội, làm ảnh hưởng đến uy tín và tài chính của Chi Hội.
 3. c) Hội viên không tiếp tục đóng hội phí thường niên.
 4. d) Hội viên bị thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch.
 5. e) Hội viên có thẻ hướng dẫn viên hết hạn trên 3 tháng nhưng chưa được gia hạn hay cấp mới.
 6. f) Những hướng dẫn viên bị chấm dứt tư cách hội viên có nguyện vọng gia nhập lại Chi Hội làm thủ tục theo quy định của Điều 7. Những hướng dẫn viên bị chấm dứt tư cách hội viên theo Mục a Điều 10 chỉ được làm thủ tục gia nhập Chi Hội sau 6 tháng kể từ ngày bị chấm dứt tư cách hội viên. Những hướng dẫn viên bị chấm dứt tư cách hội viên theo Mục b, c, d Điều 10 chỉ được làm thủ tục gia nhập Chi Hội sau 12 tháng kể từ ngày bị chấm dứt tư cách hội viên.

10.2 Hội viên liên kết có những vi phạm nghiêm trọng, bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền rút giấy phép kinh doanh, đình chỉ hoạt động, bị giải thể hoặc tuyên bố phá sản. 

Quyền và nghĩa vụ của hội viên bị chấm dứt ngay sau khi Ban Thường trực Chi Hội ra Quyết định. Ban Thường trực Chi Hội thông báo công khai danh sách hội viên bị chấm dứt tư cách hội viên trên trang thông tin điện tử của Chi Hội và báo cáo Hiệp Hội, Sở Du lịch Hà Nội.

CHƯƠNG IV

TỔ CHỨC CHI HỘI

Điều 11. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Chi Hội

Chi Hội Hướng dẫn viên Du lịch Hà Nội được tổ chức và hoạt động như một bộ phận trực thuộc Hiệp Hội Du lịch Hà Nội.

Chi Hội hoạt động trên nguyên tắc dân chủ, lãnh đạo tập thể, thiểu số phục tùng đa số. 

Chương trình hoạt động hàng năm của Chi Hội Hướng dẫn viên Du lịch Hà Nội do Hiệp hội Du lịch Hà Nội phê duyệt.

Điều 12. Cơ cấu tổ chức của Chi Hội:

12.1 Đại hội Đại biểu.

12.2 Ban Chấp hành – Ban Thường trực.

12.3 Ban Kiểm tra của Chi Hội.

12.4 Các ban chuyên môn.

12.5 Văn phòng Chi Hội.

12.6 Các câu lạc bộ hướng dẫn viên (theo ngôn ngữ, thị trường, loại hình).

Điều 13. Đại hội đại biểu và Đại hội bất thường

13.1 Đại hội đại biểu Chi Hội Hướng dẫn viên Du lịch Hà Nội là cơ quan lãnh đạo, có thẩm quyền cao nhất của Chi Hội. Đại hội tổ chức theo nhiệm kỳ 5 năm.

Nhiệm vụ chính của Đại hội:

 1. a) Thảo luận và thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và phương hướng, chương trình, kế hoạch hoạt động của Chi Hội nhiệm kỳ tới.
 2. b) Kiến nghị sửa đổi và bổ sung Quy chế Chi Hội (nếu có).
 3. c) Thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng của Chi Hội vượt quá thẩm quyền giải quyết của Ban chấp hành Chi Hội.
 4. d) Thông qua báo cáo tài chính của Chi Hội nhiệm kỳ cũ và thông qua dự toán kế hoạch tài chính của Chi Hội nhiệm kỳ tới.
 5. e) Bầu Ban Chấp hành Chi Hội.
 6. f) Bầu Ban Kiểm tra Chi Hội.

13.2 Đại hội bất thường: để giải quyết những vấn đề cấp bách của Chi Hội, Ban chấp hành Chi Hội có thể hỏi ý kiến của từng hội viên hoặc triệu tập Đại hội bất thường. Đại hội bất thường được triệu tập khi có 2/3 ủy viên Ban chấp hành Chi Hội hoặc trên 1/2 số hội viên yêu cầu.

13.3 Các Nghị quyết của Đại hội, Hội nghị, được thông qua theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thiểu số phục tùng đa số.

Điều 14. Ban Chấp hành Chi Hội

14.1 Ban Chấp hành Chi Hội là tập thể lãnh đạo điều hành mọi hoạt động của Chi Hội giữa 2 kỳ Đại hội. Nhiệm kỳ của Ban chấp hành theo nhiệm kỳ Đại hội. Cơ cấu của Ban Chấp hành có đại diện Hiệp hội Du lịch Hà Nội; lãnh đạo hoặc người phụ trách bộ phận hướng dẫn viên của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành tiêu biểu; các hướng dẫn viên có uy tín, có kinh nghiệm. Số lượng ủy viên Ban chấp hành Chi Hội do Đại hội quyết định. Ban Chấp hành được bầu trực tiếp bằng phiếu kín hoặc biểu quyết bằng giơ tay và phải đạt trên 50% số đại biểu dự đại hội nhất trí. Ban Chấp hành Chi Hội chính thức hoạt động sau khi có quyết định phê duyệt của Hiệp hội Du lịch Hà Nội.

14.2 Ủy viên Ban Chấp hành Chi Hội, phải là người có tâm huyết với Chi Hội, có đủ trình độ và khả năng điều hành, có phẩm chất đạo đức, chính trị tốt, có sức khỏe và thời gian để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

14.3 Đối với Ủy viên Ban Chấp hành Chi Hội là đại diện tổ chức pháp nhân, khi về hưu hoặc chuyển công tác khác sẽ được thay thế bằng một người khác của tổ chức pháp nhân đó.

14.4 Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chấp hành Chi Hội:

 1. a) Quyết định biện pháp thực hiện Nghị quyết, chương trình hoạt động trong nhiệm kỳ của Đại hội.
 2. b) Quyết định chương trình, kế hoạch công tác hàng năm và thông báo kết quả hoạt động của Ban Chấp hành Chi Hội cho các hội viên, đơn vị trực thuộc Chi Hội biết.
 3. c) Phê duyệt kế hoạch và quyết toán tài chính hàng năm.
 4. d) Thông qua các quy định tổ chức và hoạt động các Ban Chuyên môn.Thông qua các quy định về hoạt động của hội viên.
 5. e) Bầu cử và bãi miễn chức danh Lãnh đạo của Chi Hội: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Kiểm tra trình Hiệp hội Du lịch Hà Nội phê duyệt.
 6. f) Thành lập các Ban Chuyên môn.
 7. g) Thông qua nội dung, chương trình, các tài liệu trình Đại hội.
 8. h) Quyết định triệu tập Đại hội nhiệm kỳ.
 9. i) Quy định mức Lệ phí gia nhập Hội và Hội phí của Hội viên.
 10. k) Bầu bổ sung ủy viên BCH, BKT (nếu thiếu).

14.5 Các Quyết định của BCH Chi Hội được lấy biểu quyết theo đa số thành viên dự họp. Trong trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định thuộc về Chủ tịch Hội.

Điều 15: Ban Thường trực Chi Hội

15.1 Ban Thường trực Chi Hội có Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy viên thường trực khác do Ban Chấp hành bầu.

15.2 Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thường trực:

 1. a) Thay mặt Ban Chấp hành chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Chi Hội giữa 2 kỳ họp của Ban Chấp hành.
 2. b) Quyết định những công việc khẩn cấp, sau đó báo cáo với Ban Chấp hành trong kỳ họp gần nhất.
 3. c) Phê duyệt bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh phụ trách, các câu lạc bộ, các ban chuyên môn.
 4. d) Xét kết nạp hội viên, tạm dừng, chấm dứt tư cách hội viên.
 5. e) Xét khen thưởng, kỷ luật hội viên.

15.3 Các Quyết định của Ban Thường trực Chi Hội được lấy biểu quyết theo đa số thành viên dự họp. Trong trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định thuộc về Chủ tịch Hội.

Điều 16. Ban Kiểm tra Chi Hội

16.1. Cơ cấu Ban Kiểm tra gồm:

– Thường trực Ban Kiểm tra do Đại hội đại biểu Chi Hội trực tiếp bầu ra. Số lượng ủy viên thường trực Ban Kiểm tra do Đại hội quyết định.

16.2 Nhiệm kỳ của Thường trực Ban Kiểm tra theo nhiệm kỳ của Ban Chấp hành.

16.3 Thường trực Ban Kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động của Chi Hội và của Hội viên. Các thành viên Ban Kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội viên trong việc tuân thủ Pháp luật và quy định của Nhà nước trong lĩnh vực hướng dẫn du lịch, trong việc thực hiện Quy chế và các quy định của Chi Hội.

16.4 Ban Kiểm tra hoạt động theo Quy chế do Hiệp hội Du lịch Hà Nội phê duyệt. Trưởng Ban Kiểm tra xây dựng Quy chế hoạt động trình lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Hà Nội phê duyệt.

Điều 17. Ban Tài chính 

17.1 Ban Tài chính có trách nhiệm xây dựng quy chế, kế hoạch tài chính và sử dụng lệ phí, hội phí và các khoản thu khác (nếu có).

17.2 Giám sát thu chi và quản lý tài chính của hội viên công khai và minh bạch

17.3 Báo cáo định kỳ về hoạt động thu chi cho lãnh đạo Chi Hội.

Điều 18. Chủ tịch và Phó Chủ tịch

18.1 Chủ tịch Hội:

 1. a) Chủ tịch Chi Hội là người quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Chi Hội, tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội, các Nghị quyết, Quyết định của Ban Chấp hành Chi Hội, Quyết định Kế hoạch công tác của Chi Hội Hướng dẫn viên Du lịch Tp. HCM, tiếp thu các ý kiến góp ý của hội viên trong quá trình hoạt động để bổ sung hoàn thiện quy chế cho phù hợp với thực tế.
 2. b) Là đại diện trước pháp luật của Chi Hội.
 3. c) Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban Chấp hành Chi Hội.
 4. d) Phê duyệt nhân sự của các ban, thành viên do Chi Hội thành lập, phê duyệt nhân sự là thành viên Ban Kiểm tra.
 5. e) Chịu trách nhiệm trước Hiệp hội Du lịch Hà Nội, trước Ban Chấp hành Chi Hội và toàn thể Hội viên về các hoạt động của Chi Hội.

18.2 Phó Chủ tịch Chi Hội:

Phó Chủ tịch là người thực hiện nhiệm vụ cụ thể được Chủ tịch và Ban Chấp hành Chi Hội phân công. Điều hành công việc của Ban Chấp hành Chi Hội khi được Chủ tịch ủy quyền. 

Điều 19. Văn phòng Chi Hội

19.1 Văn phòng Chi Hội đặt tại Trụ sở Hiệp Hội Du lịch Hà Nội. 

19.2 Kế hoạch kinh phí hoạt động Chi Hội do Chủ tịch Chi Hội xây dựng sau khi được Ban chấp hành góp ý, được trình Lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Hà Nội. 

Điều 20. Câu lạc bộ Hướng dẫn Du lịch 

20.1 Tùy theo nhu cầu hoạt động, Chi Hội Hướng dẫn viên Du lịch Hà Nội thành lập các câu lạc bộ chuyên ngành hướng dẫn theo ngôn ngữ, theo thị trường, theo loại hình du lịch.

20.2 Câu lạc bộ chuyên ngành Hướng dẫn Du lịch được thành lập và hoạt động trong cơ cấu thống nhất của Chi Hội Hướng dẫn viên Du lịch Hà Nội. 

 

CHƯƠNG V

TÀI CHÍNH, TÀI SẢN CỦA CHI HỘI

Điều 21. Nguồn thu của Chi Hội

21.1 Lệ phí gia nhập Chi Hội.

21.2 Hội phí hàng năm của hội viên.

21.3 Tài trợ của các tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật.

21.4 Các khoản thu hợp pháp khác.

Điều 22. Các khoản chi của Chi Hội

22.1 Chi cho các hoạt động chính thức của Chi Hội.

22.2 Chi trả lương cho nhân viên chuyên trách (nếu có).

22.3 Chi phí liên quan đến cơ sở vật chất – kỹ thuật sử dụng cho các hoạt động của Chi Hội.

Điều 23. Quản lý, sử dụng tài chính và tài sản của Chi Hội

23.1 Đại hội đại biểu Chi Hội Hướng dẫn viên Du lịch Hà Nội quyết định các mức thu lệ phí, hội phí hội viên và duyệt các khoản chi phí hàng năm của Chi Hội.

23.2 Ban Chấp hành Hội quy định việc sử dụng tài chính và tài sản của Hội phù hợp với quy định của nhà nước, của Hiệp hội Du lịch Hà Nội.

23.3 Ban Kiểm tra có trách nhiệm kiểm tra và báo cáo tài chính, tài sản công khai hàng năm.

23.4 Trong trường hợp Chi Hội giải thể, tài sản, tài chính của Chi Hội phải được kiểm tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 24. Trách nhiệm và quyền lợi đối với Hội Hướng dẫn viên du lịch Việt Nam được quy định tại quy chế hoạt động của Hội Hướng dẫn viên du lịch Việt Nam và Chi hội thành viên và sẽ bổ sung cụ thể và thông qua do Đại hội Chi hội Hướng dẫn viên Du lịch Hà Nội nhiệm kỳ I năm 2018. 

CHƯƠNG VI

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 25. Khen thưởng

Hội viên, Ủy viên Ban Chấp hành Chi Hội, Ban Kiểm tra của Chi Hội có nhiều thành tích, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Chi Hội và sự nghiệp phát triển ngành du lịch được Chi Hội khen thưởng hoặc đề nghị Hiệp hội Du lịch Hà Nội và các cơ quan có thẩm quyền khen thưởng.

Điều 26. Kỷ luật

Hội viên, Ủy ban Ban Chấp hành Chi Hội, Ban Kiểm tra của Chi Hội vi phạm Quy chế, Nghị quyết, làm tổn hại đến uy tín, danh dự của Chi Hội và Hiệp Hội, bỏ sinh hoạt thường kỳ nhiều lần không có lý do chính đáng thì tùy theo mức độ sẽ bị phê bình, khiển trách, cảnh cáo, xóa tên trong danh sách hội viên hoặc đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định của Pháp luật.

CHƯƠNG VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 27. Sửa đổi, bổ sung Quy chế

Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế phải được Đại hội đại biểu Chi Hội Hướng dẫn viên Du lịch Hà Nội thông qua hoặc có ít nhất trên 1/2 số hội viên chính thức nhất trí kiến nghị và được Hiệp hội Du lịch Hà Nội phê duyệt mới có giá trị thực hiện.

Điều 28. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 7 Chương, 28 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội ký quyết định ban hành.