Hội viên

Hội hướng dẫn viên TP. Hà Nội

Hội viên

Hội viên Chi hội Hướng dẫn viên du lịch Hà Nội

Nguyễn Văn Ánh
Nguyễn Văn Ánh
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101184875

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 23-09-2023

Số thẻ HDV: 101184875

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 06-05-1976

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Pháp

Năm kinh nghiệm: 12 năm

1

Nguyễn Thị Lĩnh
Nguyễn Thị Lĩnh

Số thẻ Hội viên: HAN140200213

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 27-10-2024

Số thẻ HDV: 140200213

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 26-10-1986

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 04 năm

2

Nguyễn Đăng Tùng
Nguyễn Đăng Tùng

Số thẻ Hội viên: HAN101100941

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 25-04-2025

Số thẻ HDV: 101100941

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 01-09-1979

Ngoại ngữ: Tiếng Nhật, Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 12 năm

3

Nguyễn Thị Tươi
Nguyễn Thị Tươi
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN222190385

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 21-09-2023

Số thẻ HDV: 222190385

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 19-10-1990

Ngoại ngữ: Tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 8 năm

4

Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN201203441

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 21-09-2023

Số thẻ HDV: 201203441

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 01-09-1971

Ngoại ngữ: Tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 15 năm

5

Lê Thị Phương Lan
Lê Thị Phương Lan
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN122100275

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 21-09-2023

Số thẻ HDV: 122100275

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 10-09-1977

Ngoại ngữ: Tiếng Trung

Năm kinh nghiệm: 21 năm

6

Lưu Thế Trung
Lưu Thế Trung

Số thẻ Hội viên: HAN101195222

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 01-02-2025

Số thẻ HDV: 101195222

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 09-02-1991

Ngoại ngữ: Tiếng Trung

Năm kinh nghiệm: 01 năm

7

Hoàng Trung Kiên
Hoàng Trung Kiên
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101195166

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 24-09-2023

Số thẻ HDV: 101195166

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 07-12-1994

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 5 năm

8

Đỗ Đình Giáp
Đỗ Đình Giáp
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN201182670

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 21-09-2023

Số thẻ HDV: 201182670

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 11-12-1994

Ngoại ngữ: Tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 4 năm

9

Mai Văn Phương
Mai Văn Phương
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101173994

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 30-07-2022

Số thẻ HDV: 101173994

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 10-10-1985

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 03 năm

10

Cao Văn Quý
Cao Văn Quý
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN133100131

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 20-09-2023

Số thẻ HDV: 133100131

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 30-12-1978

Ngoại ngữ: Tiếng Nhật, Việt

Năm kinh nghiệm: 12 năm

11

Nguyễn Thành An
Nguyễn Thành An
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101195383

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 21-09-2023

Số thẻ HDV: 101195383

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 29-11-1997

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 2 năm

12