Hội viên

Hội hướng dẫn viên TP. Hà Nội

Hội viên

Hội viên Chi hội Hướng dẫn viên du lịch Hà Nội

Nguyễn Đức Duy
Nguyễn Đức Duy
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101195447

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 04-10-2023

Số thẻ HDV: 101 195 447

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 20-08-1990

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Anh và tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 02 năm

1

Vũ Văn Dược
Vũ Văn Dược

Số thẻ Hội viên: HAN101100986

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 09-04-2025

Số thẻ HDV: 101100986

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 01-07-1980

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Hà Lan

Năm kinh nghiệm: 10 năm

2

Lê Tuấn Anh
Lê Tuấn Anh
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101216376

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 02-10-2023

Số thẻ HDV: 101216376

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 15-12-1990

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 8 năm

3

Nguyễn Thế Tài
Nguyễn Thế Tài

Số thẻ Hội viên: HAN101173774

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 19-04-2025

Số thẻ HDV: 101173774

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 18-07-1989

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 5 năm

4

Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN201203432

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 30-09-2023

Số thẻ HDV: 201203432

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 19-01-1997

Ngoại ngữ: Tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 1 năm

5

Ngô Việt Anh
Ngô Việt Anh
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101100116

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 03-02-2022

Số thẻ HDV: 101100116

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 28-09-1982

Ngoại ngữ: Tiếng Nhật

Năm kinh nghiệm: 15 năm

6

Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN201172073

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 30-09-2023

Số thẻ HDV: 201172073

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 23-09-1986

Ngoại ngữ: Tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 7 năm

7

Trần Thị Hương
Trần Thị Hương
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN201151413

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 30-09-2023

Số thẻ HDV: 201151413

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 09-09-1991

Ngoại ngữ: Tiếng Việt, Không

Năm kinh nghiệm: 5 năm

8

Lê Văn Tám
Lê Văn Tám
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101132606

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 30-09-2023

Số thẻ HDV: 101132606

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 18-09-1982

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 5 năm

9

Phan Thị Hương
Phan Thị Hương

Số thẻ Hội viên: HAN201193246

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 17-10-2024

Số thẻ HDV: 201193246

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 11-08-1990

Ngoại ngữ: Tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 05 năm

10

Trần Quang Huy
Trần Quang Huy

Số thẻ Hội viên: HAN124203329

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 16-07-2024

Số thẻ HDV: 124203329

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 15-06-1987

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 3 năm

11

Lê thị Minh Phương
Lê thị Minh Phương
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN201140893

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 29-09-2023

Số thẻ HDV: 201140893

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 08-08-1992

Ngoại ngữ: Tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 06 năm

12