Hội viên

Hội hướng dẫn viên TP. Hà Nội

Hội viên

Hội viên Chi hội Hướng dẫn viên du lịch Hà Nội

Nguyễn Văn Dương
Nguyễn Văn Dương
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101122202

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 24-09-2023

Số thẻ HDV: 101122202

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 10-11-1986

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Trung

Năm kinh nghiệm: 12 năm

1

Kim Văn Dương
Kim Văn Dương
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN201141169

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 29-09-2023

Số thẻ HDV: 201141169

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 16-03-1988

Ngoại ngữ: Tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 8 năm

2

Đỗ Văn Duyến
Đỗ Văn Duyến
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101101061

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 23-09-2023

Số thẻ HDV: 101101061

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 18-03-1971

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 13 năm

3

Nguyễn Tiến Cường
Nguyễn Tiến Cường
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101195714

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 24-09-2023

Số thẻ HDV: 101195714

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 06-02-1991

Ngoại ngữ: Tiếng Nhật, không

Năm kinh nghiệm: 2 năm

4

Vũ Hồng Khuê
Vũ Hồng Khuê
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101101528

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 23-09-2023

Số thẻ HDV: 101101528

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 10-05-1963

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 12 năm

5

Khuất Duy Tú
Khuất Duy Tú
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101195438

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 23-09-2023

Số thẻ HDV: 101195438

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 29-12-1994

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 3 năm

6

Nguyễn Thuỳ Chi
Nguyễn Thuỳ Chi
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101100687

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 23-09-2023

Số thẻ HDV: 101100687

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 06-02-1979

Ngoại ngữ: Tiếng Trung

Năm kinh nghiệm: 15 năm

7

Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN201193011

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 23-09-2023

Số thẻ HDV: 201193011

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 14-03-1997

Ngoại ngữ: Tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 3 năm

8

Phạm Bá Hữu
Phạm Bá Hữu
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101195814

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 23-09-2023

Số thẻ HDV: 101195814

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 16-02-1977

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 10 năm

9

Doãn Văn Quân
Doãn Văn Quân
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN201172295

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 23-09-2023

Số thẻ HDV: 201172295

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 16-02-1993

Ngoại ngữ: Tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 4 năm

10

Nguyễn Thị Minh Thư
Nguyễn Thị Minh Thư
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN201203310

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 23-09-2023

Số thẻ HDV: 201203310

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 01-06-1988

Ngoại ngữ: Tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 10 năm

11

Sử Như Tiến
Sử Như Tiến

Số thẻ Hội viên: HAN101101086

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 25-12-2025

Số thẻ HDV: 101101086

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 20-04-1972

Ngoại ngữ: Tiếng Nhật

Năm kinh nghiệm: 16 năm

12