Hội viên

Hội hướng dẫn viên TP. Hà Nội

Hội viên

Hội viên Chi hội Hướng dẫn viên du lịch Hà Nội

Lê Phước Sự
Lê Phước Sự

Số thẻ Hội viên: HAN146181316

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 03-02-2025

Số thẻ HDV: 146181316

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 01-01-1990

Ngoại ngữ: Tiếng Nhật

Năm kinh nghiệm: 4 năm

1

Nguyễn Văn Nhị
Nguyễn Văn Nhị

Số thẻ Hội viên: HAN101195431

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 01-03-2025

Số thẻ HDV: 101195431

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 24-05-1986

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 3 năm

2

Nguyễn Xuân Hiến
Nguyễn Xuân Hiến

Số thẻ Hội viên: HAN201182519

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 09-04-2025

Số thẻ HDV: 201182519

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 24-06-1992

Ngoại ngữ: Tiếng Việt, Tiếng việt

Năm kinh nghiệm: 06 năm

3

Nguyễn Thị Ngọc
Nguyễn Thị Ngọc
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN201172141

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 29-09-2023

Số thẻ HDV: 201172141

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 04-09-1991

Ngoại ngữ: Tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 5 năm

4

Nguyễn Thị Kim Thanh
Nguyễn Thị Kim Thanh
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101132350

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 29-09-2023

Số thẻ HDV: 101132350

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 12-07-1979

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 14 năm

5

Nguyễn trung Hiếu
Nguyễn trung Hiếu
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101100108

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 03-02-2023

Số thẻ HDV: 101100108

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 24-09-1984

Ngoại ngữ: Tiếng Nhật

Năm kinh nghiệm: 14 năm

6

Nguyễn Hữu Thảo
Nguyễn Hữu Thảo
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101142752

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 29-09-2023

Số thẻ HDV: 101142752

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 12-02-1985

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, English

Năm kinh nghiệm: 6 năm

7

Chử Thị Diệu Hương
Chử Thị Diệu Hương
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101216396

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 29-09-2023

Số thẻ HDV: 101216396

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 01-12-1997

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 1 năm

8

Trần Quốc Hưng
Trần Quốc Hưng

Số thẻ Hội viên: HAN101195771

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 06-03-2025

Số thẻ HDV: 101195771

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 27-07-1994

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 4 năm

9

Dương Thành Tiền
Dương Thành Tiền
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101195518

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 14-10-2023

Số thẻ HDV: 101195518

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 26-08-1988

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 8 năm

10

NGUYỄN VĂN ĐIỀN
NGUYỄN VĂN ĐIỀN
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN201192845

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 29-09-2023

Số thẻ HDV: 201192845

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 27-06-1994

Ngoại ngữ: Tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 8 năm

11

Nguyễn Đức Trung
Nguyễn Đức Trung

Số thẻ Hội viên: HAN101100849

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 23-05-2026

Số thẻ HDV: 101100849

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 10-07-1978

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 15 năm

12