Hội viên

Hội hướng dẫn viên TP. Hà Nội

Hội viên

Hội viên Chi hội Hướng dẫn viên du lịch Hà Nội

Lê Thị Thanh Thủy
Lê Thị Thanh Thủy

Số thẻ Hội viên: HAN101100899

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 08-03-2025

Số thẻ HDV: 101100899

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 18-04-1968

Ngoại ngữ: Tiếng Nhật

Năm kinh nghiệm: 12 năm

1

Đinh Văn Hậu
Đinh Văn Hậu
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN201182715

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 09-10-2023

Số thẻ HDV: 201182715

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 25-07-1996

Ngoại ngữ: Tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 2 năm

2

Trần Hiếu Hưng
Trần Hiếu Hưng
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101195171

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 08-10-2023

Số thẻ HDV: 101195171

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 21-06-1994

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 3 năm

3

Hoàng Văn Lâm
Hoàng Văn Lâm
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN201182174

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 04-10-2023

Số thẻ HDV: 201182174

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 19-03-1997

Ngoại ngữ: Tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 1 năm

4

Nguyễn Phú Lộc
Nguyễn Phú Lộc

Số thẻ Hội viên: HAN101184560

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 30-10-2024

Số thẻ HDV: 101184560

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 07-09-1994

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 3 năm

5

Lê Quang Trung
Lê Quang Trung
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN201192860

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 04-10-2023

Số thẻ HDV: 201192860

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 28-07-1985

Ngoại ngữ: Tiếng Việt, Không

Năm kinh nghiệm: 03 năm

6

Bùi Tiến Thiện
Bùi Tiến Thiện
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN201182730

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 04-10-2023

Số thẻ HDV: 201182730

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 19-05-1997

Ngoại ngữ: Tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 3 năm

7

Chu Long Giang
Chu Long Giang
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101195439

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 04-10-2023

Số thẻ HDV: 101195439

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 05-11-1978

Ngoại ngữ: Tiếng Hàn, 한국어

Năm kinh nghiệm: 03 năm

8

Vũ Đức Tiến
Vũ Đức Tiến
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101142709

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 04-10-2023

Số thẻ HDV: 101142709

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 12-09-1985

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 09 năm

9

Nguyễn Hoàng Anh
Nguyễn Hoàng Anh
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101184628

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 04-10-2023

Số thẻ HDV: 101184628

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 05-12-1994

Ngoại ngữ: Tiếng Hàn

Năm kinh nghiệm: 4 năm

10

Đỗ Phú Duy
Đỗ Phú Duy

Số thẻ Hội viên: HAN101174377

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 10-05-2025

Số thẻ HDV: 101174377

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 30-08-1993

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng anh

Năm kinh nghiệm: 04 năm

11

Lê Cảnh Hiếu
Lê Cảnh Hiếu
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101132390

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 04-10-2023

Số thẻ HDV: 101132390

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 06-08-1976

Ngoại ngữ: Tiếng Trung

Năm kinh nghiệm: 14 năm

12