Hội viên

Hội hướng dẫn viên TP. Hà Nội

Hội viên

Hội viên Chi hội Hướng dẫn viên du lịch Hà Nội

Vũ Xuân Giang
Vũ Xuân Giang
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101100787

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 24-09-2023

Số thẻ HDV: 101100787

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 22-11-1977

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng việt

Năm kinh nghiệm: 20 năm

1

Vi Đức Toản
Vi Đức Toản

Số thẻ Hội viên: HAN122110294

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 15-08-2024

Số thẻ HDV: 122110294

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 26-12-1977

Ngoại ngữ: Tiếng Trung

Năm kinh nghiệm: 8 năm

2

Nguyễn Thị Nghĩa
Nguyễn Thị Nghĩa
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN133140303

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 24-09-2023

Số thẻ HDV: 133140303

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 19-11-1989

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, TIẾNG HÀN

Năm kinh nghiệm: 8 năm

3

Chử Văn Thuận
Chử Văn Thuận

Số thẻ Hội viên: HAN101163609

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 28-02-2025

Số thẻ HDV: 101163609

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 01-03-1987

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 5 năm

4

Phạm Quang Vinh
Phạm Quang Vinh
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101100491

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 24-09-2023

Số thẻ HDV: 101100491

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 14-09-1974

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng việt

Năm kinh nghiệm: 20 năm

5

Hoàng Quang Minh
Hoàng Quang Minh

Số thẻ Hội viên: HAN101100629

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 24-02-2025

Số thẻ HDV: 101100629

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 20-10-1972

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 21 năm

6

Hoàng Tú Nam
Hoàng Tú Nam

Số thẻ Hội viên: HAN101100229

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 31-07-2025

Số thẻ HDV: 101100229

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 08-08-1974

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 20 năm

7

Nguyễn Văn Dương
Nguyễn Văn Dương
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101122202

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 24-09-2023

Số thẻ HDV: 101122202

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 10-11-1986

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Trung

Năm kinh nghiệm: 12 năm

8

Kim Văn Dương
Kim Văn Dương
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN201141169

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 29-09-2023

Số thẻ HDV: 201141169

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 16-03-1988

Ngoại ngữ: Tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 8 năm

9

Đỗ Văn Duyến
Đỗ Văn Duyến
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101101061

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 23-09-2023

Số thẻ HDV: 101101061

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 18-03-1971

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 13 năm

10

Nguyễn Tiến Cường
Nguyễn Tiến Cường
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101195714

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 24-09-2023

Số thẻ HDV: 101195714

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 06-02-1991

Ngoại ngữ: Tiếng Nhật, không

Năm kinh nghiệm: 2 năm

11

Vũ Hồng Khuê
Vũ Hồng Khuê
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101101528

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 23-09-2023

Số thẻ HDV: 101101528

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 10-05-1963

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 12 năm

12