Hội viên

Hội hướng dẫn viên TP. Hà Nội

Hội viên

Hội viên Chi hội Hướng dẫn viên du lịch Hà Nội

Lê Mạnh Kiên
Lê Mạnh Kiên
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101100916

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 11-10-2023

Số thẻ HDV: 101100916

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 10-12-1985

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 14 năm

1

Tào Gia San
Tào Gia San
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101100985

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 11-10-2023

Số thẻ HDV: 101100985

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 17-08-1978

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 9 năm

2

Nguyễn Hồng Minh
Nguyễn Hồng Minh
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN201151319

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 09-10-2023

Số thẻ HDV: 201151319

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 22-09-1993

Ngoại ngữ: Tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 5 năm

3

Phạm Thị Thanh Tâm
Phạm Thị Thanh Tâm

Số thẻ Hội viên: HAN201161760

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 28-02-2025

Số thẻ HDV: 201161760

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 27-08-1983

Ngoại ngữ: Tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 05 năm

4

Lê Thanh Tùng
Lê Thanh Tùng

Số thẻ Hội viên: HAN101111787

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 01-03-2025

Số thẻ HDV: 101111787

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 24-07-1970

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Đức

Năm kinh nghiệm: 15 năm

5

Nguyễn Minh Vũ
Nguyễn Minh Vũ
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101100884

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 09-10-2023

Số thẻ HDV: 101100884

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 23-05-1981

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 10 năm

6

Phạm Hữu Thuân
Phạm Hữu Thuân
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101101602

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 30-10-2023

Số thẻ HDV: 101101602

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 22-11-1987

Ngoại ngữ: Tiếng Nhật

Năm kinh nghiệm: 10 năm

7

Nguyễn Khắc Cường
Nguyễn Khắc Cường

Số thẻ Hội viên: HAN101173875

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 08-04-2025

Số thẻ HDV: 101173875

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 04-08-1992

Ngoại ngữ: Tiếng Nhật

Năm kinh nghiệm: 3 năm

8

Phạm Tiến Đức
Phạm Tiến Đức

Số thẻ Hội viên: HAN101100552

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 29-05-2025

Số thẻ HDV: 101100552

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 19-07-1984

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 10 năm

9

Nguyễn Quốc Đông
Nguyễn Quốc Đông

Số thẻ Hội viên: HAN101205843

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 09-04-2025

Số thẻ HDV: 101205843

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 16-01-1994

Ngoại ngữ: Tiếng Nhật, Tiếng việt

Năm kinh nghiệm: 4 năm

10

Nguyễn Thị Thùy Dung
Nguyễn Thị Thùy Dung
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN201120410

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 09-10-2023

Số thẻ HDV: 201120410

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 05-06-1989

Ngoại ngữ: Tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 6 năm

11

Lê Huy Dương
Lê Huy Dương
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101173723

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 09-10-2023

Số thẻ HDV: 101173723

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 03-02-1991

Ngoại ngữ: Tiếng Nhật, Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 2 năm

12