Hội viên

Hội hướng dẫn viên TP. Hà Nội

Hội viên

Hội viên Chi hội Hướng dẫn viên du lịch Hà Nội

Phùng Quốc Việt
Phùng Quốc Việt
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101206079

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 11-10-2023

Số thẻ HDV: 101206079

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 05-09-1986

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 2 năm

1

Nhân Thị Thanh Nga
Nhân Thị Thanh Nga
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101132383

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 11-10-2023

Số thẻ HDV: 101132383

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 17-05-1989

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 7 năm

2

Dương Thị Thanh Huyền
Dương Thị Thanh Huyền

Số thẻ Hội viên: HAN101111831

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 09-09-2024

Số thẻ HDV: 101111831

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 31-12-1985

Ngoại ngữ: Tiếng Nhật

Năm kinh nghiệm: 9 năm

3

Vũ Thị Hương Giang
Vũ Thị Hương Giang

Số thẻ Hội viên: HAN101101186

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 28-11-2024

Số thẻ HDV: 101101186

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 03-12-1979

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 09 năm

4

Lương Chí Đức
Lương Chí Đức
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101101048

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 11-10-2023

Số thẻ HDV: 101101048

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 12-03-1982

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 10 năm

5

Nguyễn Thị Hồng Hảo
Nguyễn Thị Hồng Hảo
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101132637

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 18-10-2023

Số thẻ HDV: 101132637

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 15-01-1980

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 10 năm

6

Nguyễn Duy Hoài
Nguyễn Duy Hoài

Số thẻ Hội viên: HAN101100358

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 24-02-2025

Số thẻ HDV: 101100358

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 13-09-1955

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 32 năm

7

Trần Văn Phú
Trần Văn Phú
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN201151351

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 13-10-2023

Số thẻ HDV: 201151351

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 29-02-1993

Ngoại ngữ: Tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 6 năm

8

Lê Đình Bảo
Lê Đình Bảo

Số thẻ Hội viên: HAN101206034

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 16-04-2025

Số thẻ HDV: 101206034

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 02-09-1993

Ngoại ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 6 năm

9

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101216407

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 12-10-2023

Số thẻ HDV: 101216407

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 27-08-1982

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 5 năm

10

Trần Thúy Hạnh
Trần Thúy Hạnh
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN148180152

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 10-10-2023

Số thẻ HDV: 148180152

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 25-12-1995

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 3 năm

11

Vũ Công Tài
Vũ Công Tài
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN133110157

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 11-10-2023

Số thẻ HDV: 133110157

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 10-08-1972

Ngoại ngữ: Tiếng Nhật, Không có

Năm kinh nghiệm: 13 năm

12