Hội viên

Hội hướng dẫn viên TP. Hà Nội

Hội viên

Hội viên Chi hội Hướng dẫn viên du lịch Hà Nội

Hà Ngọc Lan
Hà Ngọc Lan

Số thẻ Hội viên: HAN101101561

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 13-04-2026

Số thẻ HDV: 101101561

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 13-03-1979

Ngoại ngữ: Tiếng Nhật

Năm kinh nghiệm: 15 năm

1

Đặng Trung Dũng
Đặng Trung Dũng
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101100945

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 28-09-2023

Số thẻ HDV: 101100945

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 01-02-1977

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 20 năm

2

Nguyễn Xuân Hải
Nguyễn Xuân Hải

Số thẻ Hội viên: HAN101100645

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 07-09-2024

Số thẻ HDV: 101100645

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 11-05-1971

Ngoại ngữ: Tiếng Pháp

Năm kinh nghiệm: 27 năm

3

Trần anh tú
Trần anh tú
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101184761

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 05-10-2023

Số thẻ HDV: 101184761

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 07-10-1993

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 05 năm

4

Nguyễn Thị Thắm
Nguyễn Thị Thắm
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101174187

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 15-10-2023

Số thẻ HDV: 101174187

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 17-09-1995

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 5 năm

5

Nguyễn Đình Huy
Nguyễn Đình Huy
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN201193089

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 26-09-2023

Số thẻ HDV: 201193089

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 26-09-1991

Ngoại ngữ: Tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 09 năm

6

Trần Trung Kiên
Trần Trung Kiên
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN279206680

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 26-09-2023

Số thẻ HDV: 279206680

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 20-12-1999

Ngoại ngữ: Tiếng Việt, Không

Năm kinh nghiệm: 2 năm

7

Nguyễn Thị Hòe
Nguyễn Thị Hòe

Số thẻ Hội viên: HAN133180333

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 27-09-2024

Số thẻ HDV: 133180333

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 10-04-1987

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng anh

Năm kinh nghiệm: 03 năm

8

Nguyễn Văn Hưng
Nguyễn Văn Hưng

Số thẻ Hội viên: HAN101100987

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 27-02-2025

Số thẻ HDV: 101100987

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 06-01-1983

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Hà Lan

Năm kinh nghiệm: 15 năm

9

Hoàng Văn Khái
Hoàng Văn Khái

Số thẻ Hội viên: HAN201140911

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 21-08-2024

Số thẻ HDV: 201140911

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 19-12-1989

Ngoại ngữ: Tiếng Việt

Năm kinh nghiệm: 6 năm

10

Ngô Xuân Phương
Ngô Xuân Phương
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101100550

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 24-09-2023

Số thẻ HDV: 101100550

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 02-03-1976

Ngoại ngữ: Tiếng Pháp, Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 15 năm

11

Hoàng Công Hoan
Hoàng Công Hoan
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101163476

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 26-09-2023

Số thẻ HDV: 101163476

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 04-07-1984

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 10 năm

12