Hội viên

Hội hướng dẫn viên TP. Hà Nội

Hội viên

Hội viên Chi hội Hướng dẫn viên du lịch Hà Nội

Trần Anh Quốc
Trần Anh Quốc
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101195491

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 17-09-2023

Số thẻ HDV: 101195491

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 06-11-1988

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 2 năm

1

Vàng Chấn Nam
Vàng Chấn Nam
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101195141

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 17-09-2023

Số thẻ HDV: 101195141

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 16-10-1986

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Không

Năm kinh nghiệm: 3 năm

2

Nguyễn Thị Hà
Nguyễn Thị Hà
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101206149

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 17-09-2023

Số thẻ HDV: 101206149

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 22-03-1991

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 5 năm

3

Nguyễn Như Kha
Nguyễn Như Kha

Số thẻ Hội viên: HAN101111833

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 27-09-2024

Số thẻ HDV: 101111833

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 03-09-1973

Ngoại ngữ: Tiếng Nhật, Anh Nhật

Năm kinh nghiệm: 18 năm

4

Nguyễn Hồng Anh
Nguyễn Hồng Anh

Số thẻ Hội viên: HAN151195015

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 03-09-2024

Số thẻ HDV: 151195015

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 15-10-1995

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 3 năm

5

Trịnh Thế Ninh
Trịnh Thế Ninh

Số thẻ Hội viên: HAN101153232

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 26-02-2025

Số thẻ HDV: 101153232

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 08-09-1977

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 20 năm

6

Nguyễn Xuân Tiệp
Nguyễn Xuân Tiệp

Số thẻ Hội viên: HAN101112024

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 02-10-2024

Số thẻ HDV: 101112024

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 24-12-1978

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 11 năm

7

Lê Văn Trường
Lê Văn Trường
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101111977

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 17-09-2023

Số thẻ HDV: 101111977

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 23-09-1978

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 12 năm

8

Nguyễn Thị Hồng Lê
Nguyễn Thị Hồng Lê

Số thẻ Hội viên: HAN133130285

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 23-02-2025

Số thẻ HDV: 133130285

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 06-01-1989

Ngoại ngữ: Tiếng Nhật

Năm kinh nghiệm: 8 năm

9

Đỗ Việt Cường
Đỗ Việt Cường
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101195568

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 17-09-2023

Số thẻ HDV: 101195568

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 09-08-1996

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 2 năm

10

Nguyễn Văn Hậu
Nguyễn Văn Hậu

Số thẻ Hội viên: HAN101163704

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 21-09-2024

Số thẻ HDV: 101163704

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 06-11-1972

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 21 năm

11

Hoàng Trọng Nghĩa
Hoàng Trọng Nghĩa
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101205853

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 16-09-2023

Số thẻ HDV: 101205853

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 08-10-1996

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 3 năm

12