Hội viên

Hội hướng dẫn viên TP. Hà Nội

Hội viên

Hội viên Chi hội Hướng dẫn viên du lịch Hà Nội

Trương Mỹ Linh
Trương Mỹ Linh
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101195417

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 20-09-2023

Số thẻ HDV: 101195417

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 12-09-1996

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 2 năm

1

Lê Trung Hải
Lê Trung Hải
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101184561

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 20-09-2023

Số thẻ HDV: 101184561

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 11-12-1994

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 1 năm

2

Hà Thuỳ Linh
Hà Thuỳ Linh
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN201182737

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 20-09-2023

Số thẻ HDV: 201182737

Loại thẻ: Nội địa

Ngày sinh: 06-12-1979

Ngoại ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 15 năm

3

Vũ Ngọc Tú
Vũ Ngọc Tú
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101132488

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 14-10-2023

Số thẻ HDV: 101132488

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 13-11-1977

Ngoại ngữ: Tiếng Thái, Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 6 năm

4

Nguyễn Vũ Thư
Nguyễn Vũ Thư
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101101569

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 20-09-2023

Số thẻ HDV: 101101569

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 20-11-1982

Ngoại ngữ: Tiếng Thái

Năm kinh nghiệm: 17 năm

5

Nguyễn Huy Hoàng
Nguyễn Huy Hoàng
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101195490

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 19-09-2023

Số thẻ HDV: 101195490

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 07-09-1978

Ngoại ngữ: Tiếng Nhật

Năm kinh nghiệm: 20 năm

6

Đoàn Mạnh Nghĩa
Đoàn Mạnh Nghĩa
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101206073

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 18-09-2023

Số thẻ HDV: 101206073

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 14-04-1994

Ngoại ngữ: Tiếng Trung

Năm kinh nghiệm: 5 năm

7

Đoàn Mạnh Trung
Đoàn Mạnh Trung
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN101205955

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 18-09-2023

Số thẻ HDV: 101205955

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 28-09-1990

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Trung

Năm kinh nghiệm: 12 năm

8

Nghiêm Việt Tuấn
Nghiêm Việt Tuấn

Số thẻ Hội viên: HAN101153042

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 14-10-2024

Số thẻ HDV: 101153042

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 17-05-1979

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Năm kinh nghiệm: 10 năm

9

Phạm Mạnh Hùng
Phạm Mạnh Hùng

Số thẻ Hội viên: HAN101163354

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 06-10-2024

Số thẻ HDV: 101163354

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 01-05-1993

Ngoại ngữ: Tiếng Nhật

Năm kinh nghiệm: 4 năm

10

Nguyễn Thị Chi Mai
Nguyễn Thị Chi Mai
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN133130281

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 18-09-2023

Số thẻ HDV: 133130281

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 22-12-1983

Ngoại ngữ: Tiếng Nhật

Năm kinh nghiệm: 10 năm

11

Nguyễn Trung Dũng
Nguyễn Trung Dũng
Hết hạn thẻ hội viên

Số thẻ Hội viên: HAN133110168

Ngày hết hạn thẻ hội viên: 18-09-2023

Số thẻ HDV: 133110168

Loại thẻ: Quốc tế

Ngày sinh: 04-09-1983

Ngoại ngữ: Tiếng Nhật

Năm kinh nghiệm: 10 năm

12